Algemene voorwaarden

Laatste herziening: 27-12-2009

IMPORTANT: For your convenience, an Engish translation of this document is provided here. Please note that the Dutch version is the only binding version. In case of a dispute, the Dutch version is the leading version.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Cannaerts Networking (“Networking.be”), ingeschreven in de kruispuntenbank van ondernemingen met ondernemingsnummer 0812.210.395. De algemene voorwaarden worden door de klant als aanvaard beschouwd bij het plaatsen van een bestelling of opdracht. Afwijkingen op deze voorwaarden, of voorwaarden van de klant, zijn niet van toepassing op Networking.be tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Networking.be zijn bevestigd.

Duur en beeindiging

Voor alle producten/diensten wordt de overeenkomt aangegaan voor 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Bij de vervaldatum van het contract zal het contract automatisch met 1 jaar verlengd worden, tenzij 1 van de partijen tenminste 1 maand voor het vervallen van het contract, schriftelijk middels aangetekend schrijven te kennen heeft gegeven het contract niet te willen verlengen. Bij ernstige overtredingen door de klant van de algemene voorwaarden, behoudt Networking.be zich het recht om het contract per direct en zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd te zijn, te verbreken of op te schorten. Voor diensten waar de uitvoering van de diensten begint voor het verstrijken van de wettelijke verzakingstermijn, heeft de klant niet het recht om af te zien van de aankoop (wet betreffende de handelsprakrijken, art. 80, §4, 1°).

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Alle prijzen vermeld in offertes blijven slechts geldig voor een termijn van 14 dagen, te beginnen van de datum waarop de offerte is opgesteld, tenzij dit anders vermeld staat. Na het verstijken van deze termijn dient de klant een nieuwe offerte aan te vragen, of uitdrukkelijk vragen of de prijzen en voorwaarden van de vervallen offerte nog geldig zijn. Facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen na versturen betaald te worden. Indien de klant de factuur betwist, dient de klant binnen een termijn van 7 dagen na versturing dit te melden aan Networking.be middels een aangetekend schrijven. Na deze termijn zal de factuur onherroepelijk als aanvaard beschouwd worden. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege een nalatigheidsinterest van 1% per begonnen maand worden aangerekend, zonder hiervoor enige ingebrekenstelling voor nodig is. Networking.be heeft het recht om de levering van goederen of diensten op te schorten als deze niet volledige betaald zijn. Tevens geeft elke laattijdige betaling door de klant het recht aan Networking.be om een administratieve kost van 25 euro in rekening te brengen. Alle door Networking.be gemaakte kosten met betrekking tot het afdwingen van de betaling zijn volledig voor rekening van de klant.

Extra bepalingen met betrekking tot registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt in overeenstemming met de relevante regelementering van de verantwoordelijke organen die instaan voor de registratie van de domeinnamen in het bewuste toplevel domain (bv. DNS.be voor .be, EurID voor .eu). De klant verklaart zich door het plaatsen van een bestelling akkoord met deze geldende regelementering/voorwaarden, en verklaart zich hieromtrent voldoende geinformeerd te zijn. Networking.be is enkel een tussenpersoon in de technische procedure voor het registreren van een domeinnaam en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het ter kwader trouw registreren van een domeinnaam door een klant, of voor enige schade die hieruit zou voortvloeien. De klant beschikt niet over het recht om af te zien van de bestelling, conform de wet betreffende de handelspraktijken.

Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze de aangeboden diensten/producten gebruiken om inbreuken te plegen op de wet, of om schade te veroorzaken aan Networking.be of derden. De klant zal geen strafbare of inbreukmakende inhoud (teksten, databanken, bestanden, programma’s, hyperlinks, ...) of verwijzingen naar dergelijke inhoud op de door Networking.be beschikbaar gestelde apparatuur plaatsen, of deze apparatuur gebruiken om dergelijke inhoud door te geven. Het gebruik van onze producten/diensten voor warez (illegal software, muziek, films, ...), spam of aanverwante doeleinden is ten stelligste verboden en kan leiden tot een onmiddellijke afsluiting van de diensten. De klant dient onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Networking.be tot verwijdering of aanpassing van inbreukmakende inhoud, en op elk redelijk en gegrond verzoek van derden. Indien de klant niet zou ingaan op het verzoek, dan behoudt Networking.be zich het recht om op eigen initiatief de dienstverlening te staken, of de inbreukmakende inhoud te verwijderen of ontoegankelijk te maken, zonder dat de klant hierdoor recht heeft op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

Networking.be is in geen geval aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals o.a. financiele of commerciele verliezen, winst/omzetderving, dataverlies, verlies van klanten, verlies van goodwill/reputatie ten gevolg van technische problemen of storingen, tenzij dit contractueel anders is vastgelegd. De aansprakelijkheid van Networking.be voortvloeiend uit hetzelfde feit/oorzaak, zal in geen geval groter zijn dan de door de klant betaalde bedragen met betrekking tot de getroffen diensten/producten over een periode van 3 maanden voorafgaande het voorval.

Intellectuele eigendommen

Alle rechten van intellectuele eigendommen van diensten of producten gemaakt door Networking.be, berusten uitsluitend bij Networking.be. De levering van diensten of producten door Networking.be geeft geen overdracht van rechten naar de klant, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is vastgelegd in de overeenkomst. De rechten van intellectuele eigendommen op producten van derden die worden aangeboden door Networking.be (bv. licenties), blijven eigendom van die derde partij.

Privacy policy

Networking.be verzamelt de persoonsgegevens van de klant in het kader van het uitvoeren van de overeenkomsten afgesloten tussen Networking.be en de klant. De klant geeft Networking.be de toestemming deze gegevens te gebruiken voor direct marketing door Networking.be. In geen geval worden deze gegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit in het kader van een gerechtelijke procedure aan Networking.be verplicht zou worden of indien dit in dergelijk geval door Networking.be nodig geacht zou worden. De klant kan inzage krijgen in de over hem verzamelde gegeven, en heeft het recht deze te laten wijzigen of schrappen uit onze bestanden. Networking.be registreert ook een aantal persoonlijk identificeerbare gegevens (zoals het IP adres van de internetverbinding waarvan de gebruiker gebruik maakt, cookies, ...) door middel van automatische processen, in het kader van de veiligheid en stabiliteit van de systemen/producten/diensten van Networking.be of diens klanten.

Overige

Het Belgische recht is van toepassing op alle gesloten overeenkomsten tussen Networking.be en de klant. Betwistingen met betrekking tot deze overeenkomsten kunnen enkel worden behandeld door de bevoegde rechtbanken te Turnhout. De overeenkomst wordt gesloten tussen Networking.be en de klant, en de rechten en plichten die uit deze overeenkomst voortvloeien zijn voor de klant noch gedeeltelijk, noch in zijn geheel overdraagbaar op derden, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Networking.be. Indien de uitvoerbaarheid van delen van de overeenkomst door eender welke partij of omstandigheid niet meer mogelijk zou zijn, dan blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd van kracht.